Hiển thị 1 Kết quả
Hợp đồng mẫu thiết kế nhà

Hợp đồng mẫu thiết kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———- HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ (HĐHP/…./…./20….) Công trình     : ………………………………………………………………………………………………………………………. Hạng mục      : ………………………………………………………………………………………………………………………. Địa điểm TK : ………………………………………………………………………………………………………………………. Căn cứ vào khả năng và yêu cầu giữa hai bên; hôm nay ngày ……. tháng năm 2022 tại 03 …